Szókincsbővítés

A szóképzés

A jelen rövid nyelvtani összefoglalónak nem feladata, hogy az izsor nyelv szóképzési eljárásainak teljességét áttekintse.
Az itt következő példák a leggyakoribb képzési módok vázlatos felsorolását adják.
Egyébként az alaktani részekben már többször történt a képzéssel foglalkozó részletesebb kifejtés. Így például a névszók körében a számneveknél a sorszámnevek, törtszámnevek, számhatározószók tekintetében, az igék körében pedig az igenevek tekintetében. Ezeket itt nem ismétlem meg.
Mint számos nyelvben, a szóképzés négy nagy kategóriába csoportosítható.
A forrásszó és az eredményszó tekintetében képezhető:
 1. igéből
  1. ige és
  2. névszó;
 2. névszóból  
  1. ige és
  2. névszó.
Az igenevek és a határozószók a képzés forrásszavaként itt egyaránt a névszók közé sorolódnak.
 
Példák az igéből való igeképzésre:
 1. -tua,-tyä képzővel (főleg visszaható alak)
  ahistaa összenyom ahistua összenyomódik
  hämmentää zavarba hoz    hämmentyä zavarba jön
  kääntää elfordít      kääntyä elfordul
  murtaa eltör murtua eltörik
  muuntaa átalakít     muunttua átalakul
  muuttaa megváltoztat    muuttua megváltozik
   
 2. -ellä képzővel (legtöbbször gyakorító alak)
  ihmetyttää csodálatba ejt    ihmetellä csodálkozik
  istussa leül    istutella ülésezik
  käzittää megért      käzitellä megérint
  nagraa nevet    nagrahella mosolyog
  naksahtaa kattint      naksutella ketyeg
  oottaa vár    ootella várakozik
  sööttää etet      söötellä hízlal
  tilkuttaa csöppen   tilkutella csöpög
  vaihtaa kicserél     vaihella váltakozik
  viiyttää késleltet     viiyttellä tétovázik

 
Példák az igéből való névszóképzésre:

 1. -oz,-öz,-uz,-yz képzővel
  ahnastaa szeret vmit    ahnehuz mohóság
  aikoa szándékozik     aikomuz szándék
  ajatella gondolkodik    ajatuz gondolat
  antaa ad    annoz adag
  epästyä hibázik   epässyz hiba
  haavuttaa megsebesít    haavuttoz sebesülés
  henkittää lélegzik     henkitöz lélegzet
  höökätä támad    höökkähyz támadás
  jättää hagy       jätöz maradék
 2. -miin,-mmiin képzővel
  leipoja süt     leipoimiin sütés
  lukkiia számol     lukomiin számolás
  ommella varr      ompelommiin varrás
  tiitää tud     tiitämiin tudás
  tehhä csinál    tekömiin csinálás
  ujjua úszik    ujumiin úszás
 3. -ja,-jä képzővel
  joossa fut jooksija futó
  keittää főz keittäjä szakács
  ommella varr      ompelija varrónő
  suutia ítél     suutija bíró
  tanccia táncol    tanccija táncos
  tehhä tesz    tekkiijä tettes
  ujjuua úszik ujjuuja úszó
  veejjä visz      veejä fuvaros

 
Példák a nészókból való igeképzésre:

 1. -ia, -iä képzővel
  juur gyökér   juuria gyökerestől kitép
  naagla szög   naaglia kiszögez
  onki horog    onkia horgászik
  pöörä kör    pööriä pörög
  risti kereszt    ristiä megkeresztel
  suksi sí    suksia síel
 2. -tua,-tyä képzővel
  essiine tárgya vminek essiintyä szerepel
  ilma levegő ilmahtua feltűnik
  jää jég jäähtyä kihűl
  mato kígyó maottua tekerőzik
  muu másfajta muuntua átalakul
  märkä nyirkos märäntyä megromlik

 
Példák a névszókból való névszóképzésre:

 1. -z képzővel
  liha hús    lihaz izom
  terä penge     teräz acél
 2. -uz,-yz képzővel
  etähäin távoli     etähäizyz távolság
  ezimeez elöljáró    ezimeehyz elöljáróság
  hiljain csendes     hiljaizuz csendesség
  kalliz értékes    kallehuz kincs
  mussa fekete mussuhuz feketeség
  mykkä néma     mykkyhyz némaság
  nodra hajlékony nodruz hajlékonyság
  näppärä fürge näppäryz fürgeség
 3. -ain,-äin,-in képzővel
  α) melléknevesítés
  auki nyitva     aukinain nyitott
  etähääl távol    etähäin távoli
  irti szabadon    irtonain kötetlen
  jälki nyoma vkinek       jälkimäin következő
  mööhä késő      mööhäin késői
  pöörä kör     pöörähäin kerek
  roosse rozsda     roostiin rozsdás
  syksy ősz (évszak)    syksyin őszi
  öö éjszaka    öin éjszakai

  β) kicsinyítés

  tyttöi leány     tytökkäin leányka
  voonna bárány     voonnain bárányka
 4. -lain,-läin képzővel népnevek
  Ižora Izsorföld ižoralain izsor
  Sooma Finnország soomalain finn
  Vadja Vótföld vadjalain vót
  Venä Oroszország venäläin orosz
 5. -kkoi,-kköi képzővel női funkciók
  ižora izsor ižorakkoi izsor nő
  laulaja énekes laulajakkoi énekesnő
  lättä lett lättäkköi lett nő
  mööjä eladó mööjäkköi eladónő
  poeetta költő poeettakkoi költőnő
  ystävä barát ystäväkköi barátnő

 
A fosztóképzővel igéből és névszóból is képezhetünk melléknevet, de a két esetben a képző hangalakja némileg eltér:

 1. igéből való képzés
  arvata megért arva-matoin érthetetlen
  oottaa vár ootta-matoin váratlan
  taippuua hajlik taipu-matoin rugalmatlan
  tutkia felderít tutki-matoin felderítetlen
  täyttyä megtelik täyty-mätöin elégedetlen
 2. névszóból való képzés
  hammaz fog (rágószerv) hampahi-toin fogatlan
  jalka láb jala-toin lábatlan
  syy bűn syy-töin ártatlan
  uni álom une-toin álmatlan
  vere hiba verehe-töin hibátlan

 

A szóösszetétel

Szóösszetételek vonatkozásában a forrásanyag jóval szerényebb a modern nyelvek szótárainak szókincsénél. Ennek két oka is van.
Az izsor nyelvben még nem zajlott le olyan nyelvújítás, amely a korszerűbb élet kifejezéseit javarészt összetételekkel valósítja meg.
Másrészt egyelőre bizonytalanság tapasztalható abban a tekintetben, hogy például egy gyakori jelzős szerkezet mikor váljon összetétellé.
Érdekesség, hogy az utóbbi tekintetben helyesírási zavar is adódik, az izsor írásban olykor elkerülik a magánhangzóra végződő előtag és a magánhangzóval kezdődő utótag egybeírását, máskor viszont ez nem okoz gondot.

 
                        egybeírt –       
                                          icce||opastaja (önképzés)
                                          ilta||öö (este+éjjel = kora éjszaka)
                                          meccä||eläävä (erdő+élőlény = vadállat)
                                          tijje||akadeemia (tudományos akadémia)
                        különírt –        
                                          maa ilma (föld+lég = világ)
                                          maa ommenat (föld+alma = burgonya)
 
Az izsor is használja a kötőjeles írásmódot összetételek írásakor, de olyan következetes szabály, mint a magyar nyelvben nem állapítható meg.
 
                  ikerszavak –  
                                         enemmän-vähemmän (több-kevesebb)
                                         etez-takaz (előre-hátra)
                                         nippii-nappii (alig-alig)
                                         toin-toizen (egymás)
 
valóságos összetételek kötőjellel írva –
                                         emäin-koira (szukakutya)
                                         issäin-koira (kankutya)
                                         lumi-sae (hó+csapadék = hóesés)
                                         peen-lantain (pici)
                                         suur-lantain (óriási)
                                         vercca-rakko (húgyhólyag)
 
Többszörös összetételek esetében a logikailag indokolt helyen alkalmazza a kötőjelet az izsor helyesírás.
                                         painapää-veicci (nyomás+fej+kés = bicska)
 
A birtokos szerkezetből származó összetétel lehet jelölt, amikor az előtag birtokos esetben áll, de lehet jelöletlen is, amikor az előtag alanyesetű.
                  jelölt –            
                                         ikkunan||pälyz (ablakpárkány)
                                         kalan||marjat (halikra)
                                         morsian||kapiot (kelengye)
                                         tijjon||halu (tudásvágy)
                                         veren||paine (vérnyomás)
 
                  jelöletlen –      
                                         marja||vezi (gyümölcslé)
                                         polvi||pöksyt (térdnadrág)
                                         seinä||pappeeri (fal+papír = tapéta)
                                         vezi||johto (vízvezeték)
 
Egyszerűbb a helyzet a minőségjelzős szerkezetből véglegesedett szóösszetételeknél.
 
                                         pühä||päivä (szent+nap = vasárnap)
                                         suur||pövvy (nagybunda)
                                         vappa||päivä (szabadnap)
 
Az izsor nyelv a férfi (meez) és a nő (nain) szavait utótagként egyes funkciók nemekkel való felruházására is használja. Ha a férfi funkció -meez utótagú, akkor a nőiesítés -kkoi,-kköi képzővel nem történhet!
 
                                         sota||meez (háború+ember = katona)
                                         tijje||nain (tudósnő)
                                         töö||meez (munkás)
                                         töö||nain (munkásnő)
 
Vannak igen gyakori összetételbeli elő-, illetve utótagok, ezeket a másik taggal egybeírjuk.
                  előtag –          
                                         ezi- (elő-)
                                         pää- (fő-)
                                         teko- (mű-)
                                         vasta- (ellen-)
                  utótag –          
                                         -viikkoin (-hetes)
                                         -vootiin (-éves)
 
A különféle összetett számnevek kérdéskörét a névszók alaktani részében már részletesen érintettem, itt nem ismétlem meg.

A szóátvétel

Természetesen az izsorban is megtalálható számos nemzetközi vándorszó.
Például:
                                         centneri (mázsa)
                                         teleffoona (telefon)
                                         tiligramma (távirat)
A leíró nyelvtan pedig például szinte kivétel nélkül használja megfelelően „izsorosodott” alakjukban a latin eredetű szakkifejezéseket.
Például:

circus → cirkuz (cirkusz)
familia → familia (család)
fundamentum → fundamentti (alap)

Az egyébként köznyelvbe átvett idegen kifejezések zöme az orosz nyelvből származik.
Például:
                                         advjorkka (csavarhúzó)
                                         gluhhoi (süket)
                                         praznikka (ünnep)
                                         šuutka (tréfa)
                                         vuraška (tányérsapka)
 
Több szó már az oroszon keresztül érkezett, ám eredetileg egyéb eredetű kifejezés.
Például:
                                         faabrikka (gyár)
                                         škoulu (iskola)
 
Akad nyoma német hatásnak is.
Például:
                                         frouva (hölgy)
                                         herra (úr)