Fokváltakozás

Az izsor nyelv és a balti-finn nyelvek saját fejlődésének, nyelvi önállóságának és mai állapota szerinti jellegzetességeinek az összehasonlítására az egyik lehetőség annak bemutatása, hogy ezek a nyelvek hangtani és alaktani tekintetben miként változtatják a névszók és az igék szótöveit, és milyen mértékben és milyen helyzetekben alkalmazzák a fokváltakoztatást. Az itt következő példák azoknak a szavaknak a köréből valók, amelyek esetében a túlburjánzóan fokváltakoztató izsor nyelv megoldása eltér a többségétől.
Az izsor példaszavak sora összességében egybevág az izsor névszóragozási, valamint igeragozási alaptípusoknak, illetve azok változatainak szinte teljes sorával, jószerivel csak azok maradnak el itt, amelyek a ritka tőtartó típusok, vagy az adott jelentésű, azonos hangalakú szavak tőváltakoztatása mind az öt nyelvben (esetleg csak apró hangtani eltérésekkel) szinte teljesen azonosan történik.
Az izsor mellé példanyelvnek a két nagy balti-finn (észt és finn) nyelv, valamint a földrajzi vagy nyelvtörténeti tekintetben hozzá legközelebbi két kis balti-finn (vót és karjalai) nyelv került. A példák egy hányada azt is igazolni látszik, hogy a vele szimbiózisban élő és fejlődő izsor a vótot valóban fokozatosan eltávolítja annak legközelebbi nyelvi rokonától, az észttől. A szavak jelentését a magyaron kívül – a többség számára közkeletű – orosz nyelven is közlöm. (A fokváltakozást csak nyomokban ismerő vepsze nyelv itt kimarad.)
Az ötféle balti-finn példasorban mind a névszók, mind az igék tekintetében két-két jellegzetes változat jelenik meg a szótári alapalakhoz kapcsolva. A névszók sorában az egyes számú nominativus szerinti alakot az egyes számú genitivus és partitivus alakjai követik. Az igék sorában az I. infinitivus alakját a kijelentő mód jelen idő egyes szám 1. személyű és múlt idő (imperfektum) egyes szám 3. személyű alakjai egészítik ki. A szótári szóalakról választóvonal (|) vágja le a változatlanul maradó hangalakrészt, ezt utána tilde (~) helyettesíti.
 
 izsor
 
 
a|ika
   ~jan
   ~ikkaa
 
aj|jaa
   ~an
   ~joi
 
a|ssiia
   ~ssiian
   ~ziaa
 
av|ata
   ~vaan
   ~vaiz
 
er|ossa
   ~roon
   ~oiz
 
hais|sella
   ~teen,
   ~teli
 
he|ppoin
   ~poizen
   ~voist
 
im|miiä
   ~en
    ~i
 
jo|ki
   ~en
   ~kkiia
 
jääh|tyä
   ~yn
   ~tyi
 
kan|a
   ~an
   ~naa
 
kev|ät
   ~vääen
   ~vättä
 
kiv|i
   ~en
   ~viia
 
ko|ti
   ~in
   ~ttiia
 
kä|vvä
   ~yn
   ~i
 
köh|ä
   ~än
   ~ä
 
lam|maz
   ~ppaahan
   ~mast
 
la|skia
   ~zen
   ~ski
 
lu|kkiia
   ~en
   ~ki
 
lu|vata
   ~ppaan
   ~ppaiz
 
lyh|yt
   ~hyyvven
   ~yttä
 
ma|to
   ~on
   ~ttooa
 
mä|ki
   ~en
   ~kki
 
na|pa
   ~van
   ~ppaa
 
nim|i
   ~en
   ~mi
 
om|meena
   ~meenan
   ~enaa
 
opettaj|a
   ~an
   ~jaa
 
or|raava
   ~raavan
   ~avaa
 
os|taa
   ~san
   ~ti
 
o|za
   ~zan
   ~ssaa
 
pah|a
   ~an
   ~haa
 
pal|a
   ~an
   ~laa
 
pal|laa
    ~an
    ~loi
 
pa|ta
   ~an
   ~ttaa
 
pe|zä
   ~zän
   ~ssää
 
por|zaz
   ~ssaahan
   ~zast
 
puh|az
   ~ttaahan
   ~ast
 
pu|nnooa
   ~on
   ~noi
 
raj|a
   ~an
   ~jaa
 
ra|ko
   ~on
   ~kkooa
 
ra|uta
   ~vvan
   ~uttaa
 
re|poi
   ~voin
   ~ppooja
 
ru|iz
   ~kkiihen
   ~ist
 
si|e
   ~ttiin
   ~että
 
syv|ä
   ~än
   ~vää
 
tem|mata
   ~ppaan
   ~ppaiz
 
ti|itää
   ~jjän
   ~isi
 
un|neekaz
   ~ekkahan
   ~eekast
 
uu|z
   ~vven
   ~tta
 
valmis|taa
   ~san
   ~ti
 
var|az
   ~kkaahan
   ~ast
 
viik|kaate
   ~attehen
   ~ateeht
 
vo|itaa
   ~jjan
   ~isi
 
vär|issä
   ~riizen
   ~riiz
 
ään|ne
   ~tiin
   ~nettä
 
 vót
 
 
ai|ka
   ~ga
   ~kaa
 
aj|aa
   ~an
   ~õ
 
azia
   ~
   ~t
 
av|õta
   ~aan
   ~az
 
ero|ta
   ~an
   ~az
 
hais|õlla
   ~sõõn
   ~sõli
 
o|põn
   ~põzõ
   ~võssa
 
im|iä
   ~en
   ~i
 
jõ|tši
   ~
   ~kõa
 
jäät|üä
   ~ün
   ~ü
 
kana
   ~
   ~a
 
tševä|d
  
   ~ttä
 
tšiv|i
   ~e
   ~eä
 
ko|to
   ~o
   ~toa
 
tšä|vvä
   ~ün
   ~üz
 
tšöhä
   ~
   ~ä
 
lam|maz
   ~paa
   ~massa
 
la|skõa
   ~zgõn
   ~zzi
 
lu|kõa
   ~gõn
   ~tši
 
lu|võta
   ~paan
   ~paz
 
lühü|d
   ~ü
   ~ttä
 
ma|to
   ~o
   ~toa
 
mä|tši
   ~e
   ~tšeä
 
na|pa
   ~va
   ~paa
 
nim|i
   ~e
   ~eä
 
õuna
   ~a
   ~aa
 
õpõttaja
   ~
   ~a
 
õrava
   ~
   ~a
 
õs|saa
   ~an
   ~si
 
õ|sa
   ~za
   ~saa
 
paha
   ~
   ~a
 
pala
   ~
   ~a
 
põl|õa
   ~õn
   ~i
 
pa|ta
   ~a
   ~taa
 
pe|sä
   ~zä
   ~sää
 
põr|zaz
   ~saa
   ~zassa
 
puh|az
   ~taa
   ~assa
 
pun|ua
   ~on
   ~õ
 
raja
   ~
   ~a
 
ra|ko
   ~go
   ~koa
 
ra|uta
   ~vva
   ~utaa
 
re|po
   ~vo
   ~poa
 
rü|iz
   ~tšii
   ~issä
 
si|õ
   ~tõõ
   ~õtta
 
süvä
   ~
   ~ä
 
tõmpau|ta
   ~n
   ~z
 
tää|tää
   ~n
   ~ti
 
unõva
   ~
   ~a
 
vas|sõn
   ~sõzõ
   ~õssa
 
valmis|saa
   ~an
   ~si
 
var|gaz
   ~kaa
   ~gassa
 
viikat|õ
   ~tõõ
   ~õtta
 
võ|ďďõlla
   ~itõõn
   ~itõli
 
väri|sä
   ~zen
   ~zi
 
ääl|i
   ~e
   ~
 
 észt
 
 
a|eg
   ~ja
   ~ega
 
aja|da
   ~n
   ~s
 
as|i
   ~ja
   ~ja
 
ava|da
   ~n
   ~s
 
erine|da
   ~n
   ~s
 
haist|a
   ~an
   ~s
 
hobu|ne
   ~se
   ~st
 
ime|da
  ~n
   ~s
 
jõ|gi
   ~e
   ~ge
 
jahtu|da
   ~n
   ~s
 
kana
   ~
   ~
 
kevad
   ~e
   ~et
 
kivi
   ~
   ~
 
 kodu
   ~
   ~
 
käi|da
   ~n
   ~s
 
köhä
   ~
   ~
 
lam|mas
   ~ba
   ~mast
 
las|ta
   ~en
   ~kas
 
l|ugeda
   ~oen
   ~uges
 
luba|da
   ~n
   ~s
 
lühike
   ~se
   ~st
 
ma|du
   ~o
   ~du
 
mä|gi
   ~e
   ~ge
 
naba
   ~
   ~
 
nim|i
   ~e
   ~e
 
õun
   ~a
   ~a
 
õpetaja
   ~
   ~t
 
orav
   ~a
   ~at
 
ost|a
   ~an
   ~is
 
osa
   ~
   ~
 
paha
   ~
   ~
 
pala
   ~
   ~
 
põle|da
   ~n
   ~s
 
pa|da
   ~ja
   ~da
 
pesa
   ~
   ~
 
põrsa|s
   ~
   ~st
 
puh|as
   ~ta
   ~ast
 
punu|da
   ~n
   ~s
 
raja
   ~
   ~
 
ra|gu
   ~o
   ~
 
rau|d
   ~a
   ~da
 
reba|ne
   ~se
   ~st
 
ruk|is
   ~kki
   ~ist
 
side
   ~me
   ~t
 
sügav
   ~a
   ~at
 
tõm|mata
   ~ban
   ~bas
 
tea|da
   ~n
   ~dis
 
uni|ne
   ~se
   ~st
 
uu|s
   ~e
   ~t
 
valmista|da
   ~n
   ~s
 
var|as
   ~ga
   ~ast
 
vikat
   ~i
   ~it
 
või|da
   ~an
   ~ds
 
värise|da
   ~n
   ~s
 
hääl
   ~e
   ~t
 
 karjalai
 
 
a|ika
   ~jan
   ~ikua
 
aj|ua
   ~an
   ~o
 
asie
   ~n
   ~ta
 
av|ata
   ~uan
   ~asi
 
er|ota
   ~uon
   ~osi
 
hais|sella
   ~telen
   ~teli
 
he|po
   ~von
   ~puo
 
im|iä
   ~en
   ~i
 
jo|ki
   ~ven
   ~kie
 
jäh|työ
   ~yn
   ~tö
 
kan|a
   ~an
   ~ua
 
kev|ät
   ~yän
   ~ättä
 
kiv|i
   ~en
   ~ie
 
ko|ti
   ~in
   ~tie
 
käy|vvä
   ~n
   ~i
 
kähey|s
   ~ten
   ~ttä
 
lam|mas
   ~pahan
   ~masta
 
las|kie
   ~en
   ~ki
 
lu|kie
   ~ven
   ~ki
 
lu|vata
   ~puan
   ~pasi
 
lyhy|t
   ~ön
   ~ttä
 
ma|to
   ~von
   ~tuo
 
mä|ki
   ~jen
   ~kie
 
n’a|pa
   ~van
   ~pua
 
nim|i
   ~en
   ~ie
 
omen|a
   ~an
   ~ua
 
opastaj|a
   ~an
   ~ua
 
orava
   ~n
   ~ua
 
os|tua
   ~san
   ~ti
 
os|a
   ~an
   ~ua
 
paha
   ~n
   ~ua
 
pala
   ~n
   ~ua
 
polt|tua
   ~an
   ~i
 
p|ata
   ~uan
   ~tua
 
pes|ä
   ~än
   ~yä
 
porsa|s
   ~han
   ~sta
 
puh|as
   ~tahan
   ~asta
 
pun|uo
   ~on
   ~o
 
raj|a
   ~an
   ~ua
 
ra|ko
   ~von
   ~kuo
 
rau|ta
   ~van
   ~tua
 
re|po
   ~von
   ~puo
 
ru|is
   ~kehen
   ~ista
 
si|je
   ~tien
   ~jettä
 
syv|ä
   ~än
   ~yä
 
tem|mata
   ~puan
   ~masi
 
ti|etyä
   ~ijän
   ~esi
 
unik|as
   ~kahan
   ~ast
 
uu|si
   ~vven
   ~tta
 
valmis|tua
   ~san
   ~ti
 
varastaj|a
   ~an
   ~ua
 
viikat|eh
   ~tehen
   ~ehta
 
voi|tua
   ~jan
   ~ti
 
väris|sä
   ~en
   ~i
 
iän|i
   ~en
   ~tä
 
 finn
 
 
a|ika
   ~jan
   ~ikaa
 
aj|aa
   ~an
   ~oi
 
asia
   ~n
   ~a
 
ava|ta
   ~an
   ~si
 
ero|ta
   ~an
   ~si
 
haistel|la
   ~n
   ~i
 
he|po
   ~von
   ~poa
 
im|eä
   ~en
    ~i
 
jo|ki
   ~en
   ~kea
 
jäh|työ
   ~den
   ~tyi
 
kana
   ~n
   ~a
 
kevä|t
   ~än
   ~ttä
 
kiv|i
   ~en
   ~ea
 
ko|ti
   ~din
   ~tiä
 
kä|ydä
   ~yn
   ~vi
 
köhity|s
   ~ksen
   ~stä
 
lam|mas
   ~pahan
   ~masta
 
lask|ea
   ~en
   ~i
 
lu|kea
   ~ven
   ~ki
 
lu|vata
   ~pan
   ~vasi
 
lyhy|t
   ~en
   ~ttä
 
ma|to*
   ~don
   ~toa
 
mä|ki
   ~en
   ~keä
 
na|pa
   ~van
   ~paa
 
nim|i
   ~en
   ~eä
 
omen|a
   ~an
   ~aa
 
opettaja
   ~n
   ~a
 
orava
   ~n
   ~aa
 
ost|aa
   ~an
   ~i
 
osa
   ~n
   ~a
 
paha
   ~n
   ~aa
 
pala
   ~n
   ~aa
 
palaa
   ~an
   ~oi
 
pa|ta
   ~dan
   ~taa
 
pes|ä
   ~än
   ~ää
 
porsa|s
   ~an
   ~sta
 
puh|das
   ~taan
   ~ast
 
pun|ua
   ~on
   ~ui
 
raj|a
   ~an
   ~aa
 
ra|ko
   ~on
   ~koa
 
rau|ta
   ~dan
   ~taa
 
re|po
   ~von
   ~poa
 
ru|is
   ~kihin
   ~ista
 
sido|s
   ~ksen
   ~sta
 
syv|ä
   ~än
   ~ää
 
tem|mata
   ~paan
   ~masi
 
tie|tä
   ~den
   ~si
 
uni|nen
   ~sen
   ~sta
 
uu|si
   ~den
   ~tta
 
valmist|aa
   ~an
   ~i
 
vara|s
   ~an
   ~asta
 
viika|te
   ~deen
   ~tetta
 
voi|della
   ~telen
   ~teli
 
väris|tä
   ~en
   ~i
 
ään|i
   ~en
   ~tä
 
 orosz
 
 
время
 
 
 
ехать, двигаться
 
 
 
дело
 
 
 
открывать
 
 
 
отличаться
 
 
 
нюхать
 
 
 
лошадь
 
 
 
сосать
 
 
 
река
 
 
 
остыть
 
 
 
курица
 
 
 
весна
 
 
 
камень
 
 
 
дом, жилье
 
 
 
ходить
 
 
 
кашель
 
 
 
овца
 
 
 
опускать
 
 
 
считать, читать
 
 
 
обещать
 
 
 
короткий
 
 
 
змея
 
 
 
гора
 
 
 
пупок
 
 
 
имя
 
 
 
яблоко
 
 
 
учитель
 
 
 
белка
 
 
 
покупать
 
 
 
часть
 
 
 
злой
 
 
 
кусок
 
 
 
жечь
 
 
 
горшок
 
 
 
гнездо
 
 
 
поросёнок, свинья
 
 
 
чистый
 
 
 
вить, сплетать
 
 
 
граница
 
 
 
щель, трещина
 
 
 
железо
 
 
 
лиса
 
 
 
рожь
 
 
 
повязка
 
 
 
глубокий
 
 
 
схватить
 
 
 
знать
 
 
 
сонный
 
 
 
новый
 
 
 
готовить
 
 
 
вор
 
 
 
коса
 
 
 
смазывать
 
 
 
дрожать
 
 
 
звук
 
 
 
 magyar
 
 
idő
 
 
 
hajt, megy
 
 
 
dolog, ügy
 
 
 
kinyit
 
 
 
különbözik
 
 
 
szaglászik
 
 
 

 
 
 
szopik
 
 
 
folyó
 
 
 
lehűl
 
 
 
tyúk
 
 
 
tavasz
 
 
 

 
 
 
ház, otthon
 
 
 
jár
 
 
 
köhögés
 
 
 
juh, birka
 
 
 
enged
 
 
 
számol, olvas
 
 
 
megígér
 
 
 
rövid
 
 
 
kígyó, kukac*
 
 
 
hegy
 
 
 
köldök
 
 
 
név
 
 
 
alma
 
 
 
tanár
 
 
 
mókus
 
 
 
vásárol
 
 
 
rész
 
 
 
rossz
 
 
 
darab, falat
 
 
 
ég
 
 
 
fazék
 
 
 
fészek
 
 
 
malac, disznó
 
 
 
tiszta
 
 
 
fon, sodor
 
 
 
határ
 
 
 
rés, hasadék
 
 
 
vas
 
 
 
róka
 
 
 
rozs
 
 
 
kötés, kötszer
 
 
 
mély
 
 
 
elránt, elkap
 
 
 
tud
 
 
 
álmos
 
 
 
új
 
 
 
készít
 
 
 
tolvaj
 
 
 
kasza
 
 
 
ken
 
 
 
remeg, reszket
 
 
 
hang